ISO 9001 kiểm soát các hoạt động nào của doanh nghiệp


Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 được kết hợp từ các mô hình được hình thành từ những ngày đầu của cách mạng công nghiệp như Kiểm tra chất lượng, Kiểm soát chất lượng, Đảm bảo chất lượng, trong đó việc kiểm soát các yếu tố chính ảnh hưởng lên một quá trình hay một hoạt động là yếu tố then chốt, các hoạt động kiểm soát của ISO 9001 đối với doanh nghiệp bao gồm:

-  Kiểm soát con người: ISO 9001 yêu cầu tất cả mọi người từ lãnh đạo cao nhất đến nhân viên phải được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ được giao; hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với chất lượng sản phẩm

-  Kiểm soát phương pháp: Phương pháp phù hợp và có ý nghĩa là phương pháp chắc chắn tạo ra những sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

- Kiểm soát thiết bị: ISO 9001 yêu cầu các thiết bị dùng trong sản xuất và thử nghiệm, trang thiết bị phải phù hợp với mục đích sử dụng và được kiểm định, hiệu chuẩn theo yêu cầu của luật.

- Kiểm soát nguyên vật liệu: Theo yêu cầu của ISO 9001, doanh nghiệp  phải lựa chọn được các nhà cung ứng và nhà thầu phụ có khả năng đáp ứng các tiêu chí chất lượng đề ra.

- Kiểm soát thông tin: Mọi thông tin phải được những người có thẩm quyền kiểm tra duyệt và ban hành.

- Kiểm soát môi trường làm việc: ISO 9001 tạo ra môi trường làm việc phù hợp, không có những tác động xấu đến người lao động và các yếu tố vật chất tham gia vào sản xuất sẽ giúp tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu.

Việc quản lý chất lượng sẽ không có ý nghĩa nếu tiêu chí đáp ứng và thỏa mãn các bên liên quan (khách hàng, chủ doanh nghiệp, Nhà nước và các bên liên quan khác) không đạt được vì nó có tính quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung và của đơn vị nói riêng. Do vậy, tất cả hệ thống, mục tiêu và phương pháp đo lường được thiết lập phải đảm bảo việc nâng cao sự thỏa mãn của các bên liên quan. Mặt khác, nếu chỉ đáp ứng khách hàng mà không đạt yêu cầu lợi nhuận cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ không thể phát triển, cho nên, yếu tố hoạch định và cải tiến liên tục để làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh và chất thải ra môi trường cũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Hãy liên hệ Vinacontrol theo số hotline 0945 46 40 47 để được tư vấn và chứng nhận ISO 9001
Comments