Chứng nhận thức ăn chăn nuôi


Vinacontrol là Trung tâm chứng nhận được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định thực hiện đánh giá hợp quy thức ăn chăn nuôi. Vinacontrol đã cấp chứng nhận hợp quy cho rất nhiều đơn vị trên khắp cả nước, như: ANCO, PROCONCO, T&T....

- Quy chuẩn QCVN 01 - 183:2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc t nm mc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hp cho gia súc, gia cầm.

 Quy chuẩn QCVN 01 - 10: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà.

Quy chuẩn QCVN 01 - 11: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt.

Quy chuẩn QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn.

Quy chuẩn QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt.

 - Quy chuẩn QCVN 01 - 77: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quy chuẩn QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.