Chứng nhận ISO 27001

1. Tổng quan về Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001

An ninh thông tin có nhiệm vụ thực hiện vấn đề này. Triển khai an ninh thông tin là thiết lập một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) nhằm đảm bảo 3 thuộc tính của nó: Tính tin cậy (Confidentiality), tính toàn vẹn (Integrity) và tính sẵn sàng (Availability). Làm thế nào để thiết lập một hệ thống ISMS nhất quán, hiệu quả và thật sự chuyên nghiệp? Bài viết này giới thiệu chuẩn ISO 27001:2005, hệ thống ISMS được triển khai, duy trì và cải tiến theo chuẩn này sẽ đáp ứng những vấn đề trên.
Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISMS bao gồm con người, các quá trình và các hệ thống CNTT. Lập một Hệ thống ISMS theo chuẩn ISO 27001:2005 là cách tiếp cận mang tính hệ thống để quản lý thông tin nhạy cảm của tổ chức nhằm duy trì và đảm bảo 3 thuộc tính an ninh thông tin: Tính tin cậy, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng thông qua 10 mục tiêu, lĩnh vực chính. ISO 27001:2005 giúp cho tổ chức tạo được một hệ thống quản lý an ninh thông tin chặt chẻ và luôn được cải tiến nhằm đảm bảo an ninh và khai thác thông tin một cách hợp lý và hiệu quả nhất.

2. Lợi ích của chuẩn ISO 27001:2005

  • Cấp độ tổ chức:Sự cam kết: Chứng chỉ như là một cam kết hiệu quả của nổ lực đưa an ninh của tổ chức đạt tại các cấp độ và chứng minh sự cần cù thích đáng của chính những người quản trị.

  • Cấp độ pháp luật: Tuân thủ: chứng minh cho nhà chức trách rằng tổ chức đã tuân theo tất cả các luật và các qui định áp dụng. Điều quan trọng là chuẩn đã bổ sung những chuẩn và luật tồn tại khác.

  • Cấp độ điều hành Quản lý rủi ro: Mang lại những hiểu biết tốt hơn về các hệ thống thông tin, điểm yếu của chúng và làm thế nào để bảo vệ chúng. Tương tự, nó đảm bảo nhiều khả năng sẵn sàng phụ thuộc ở cả phần cứng và phần mềm.

  • Cấp độ thương mại Sự tín nhiệm và tin cậy: Các thành viên, cổ đông, và khách hàng vững tin khi thấy khả năng và sự chuyên nghiệp của tổ chức trong việc bảo vệ thông tin. Chứng chỉ có thể giúp nhìn nhận riêng từ các đối thủ cạnh tranh trong thị trường.

  • Cấp độ tài chính Tiết kiệm chi phí khắc phục các lỗ hỏng an ninh và có khả năng giảm chi phí bảo hiểm.

  • Cấp độ con người Cải tiến nhận thức của nhân viên về các vấn đề an ninh và trách nhiệm của họ trong tổ chức.

3. Đơn vị nào cần áp dụng ISO 27001

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 thích hợp với mọi tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình, khu vực.Tiêu chuẩn này đặc biệt thích hợp với các tổ chức mà việc bảo mật thông tin là quan trọng như các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, y tế , cộng đồng và công nghệ thông tin.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cũng đặc biệt hiệu quả đối với các tổ chức quản lý thông tin cho các tổ chức khác, như các công ty thuê nguồn lực IT ở bên ngoài tổ chức: Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng như một lời khẳng định với khách hàng rằng thông tin của họ đang được bảo mật.

4. Tài liệu ISO 27001

    Đăng ký chứng nhận