Chứng nhận ISO 14001

1. Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001:

Năm 1996, tổ chức ISO đã xây dựng thành công bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường ISO 14000 (ISO 14000 family). Mục đích của Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là tiến tới thống nhất áp dụng Hệ thống quản lý môi trường (EMS) đảm bảo sự phát triển bền vững trong từng Quốc gia, trong khu vực và Quốc tế. Các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn này được thiết lập dành do:
- Các hệ thống quản lý môi trường (environmental management systems): ISO 14001, ISO 14004.
- Các tiêu chuẩn đánh giá về môi trường (environmental auditing): ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012.
- Các tiêu chuẩn đánh giá về hoạt động môi trường (environmental performance evaluation): ISO 14021.
- Nhãn môi trường (environmental labeling): ISO 14020, ISO 14021, ISO 14022, ISO 14023, ISO 14024.
- Đánh giá vòng đời (life-cycle assessment): ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043.
- Các khía cạnh môi trường trong các tiêu chuẩn về sản phẩm (environmental aspects in product standards): ISO 14060

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất / dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình.

Năm 2004, tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 14004 được ban hành lại thành ISO 14001:2004 và ISO 14004:2004. Phiên bản 2004 có nhiều cải tiến lớn, được trình bày rõ ràng dễ hiểu hơn, nhấn mạnh vào việc tuân thủ yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác, đồng thời tương thích với ISO 9001 để Doanh nghiệp/tổ chức có thể dễ dàng tích hợp hai hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường trong cùng một tổ chức.

Năm 2015, phiên bản mới ra đời nhằm cấu trúc lại các điều khoản tiêu chuẩn để đáp ứng nỗ lực tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác. Như vậy sẽ giúp cho tổ chức áp dụng có hiệu lực và hiệu quả hơn.

Phiên bản mới nhất hiện nay là ISO 14001:2015, sau năm 2015 VINACONTROL đều chứng nhận cho khách hàng phiên bản mới nhất này. 
14001.png

2. Lợi ích của việc chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:

 • Sự tin tưởng về trách nhiệm cộng đồng: Mang lại sự tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư, công chúng và cộng đồng thông qua minh chứng về cam kết trách nhiệm với môi trường của tổ chức, doanh nghiệp.

 • Thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động môi trường: Thông qua việc xác lập các mục tiêu cụ thể trong chính sách môi trường và thường xuyên giám sát đo lường kết quả thực hiện để duy trì hệ thống.

 • Tiết kiệm chi phí: Cải tiến việc kiểm soát chi phí thông qua việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và nguồn năng lượng.

 • Giảm thiểu rủi ro: Giảm thiểu các rủi ro và các nghĩa vụ pháp lý phát sinh, từ đó giảm chi phí bảo hiểm.

 • Tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý: ISO 14001 được thiết kế để có thể hoàn toàn tương thích và tích hợp được với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như Hệ thống quản lý toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS 18001, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

3. Lý do chọn Vinacontrol CE để tiến hành chứng nhận ISO 14001

 • Kinh nghiệm đánh giá chứng nhận: Các chuyên gia đánh giá, tư vấn của Vinacontrol CE được đào tạo bài bản ở các nước có kinh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý tốt.

 • Vinacontrol CE là đơn vị được khách hàng đánh giá cao, được các tổ chức trong và ngoài nước công nhận và chỉ định.

 • Chứng chỉ của Vinacontrol CE được công nhận rộng rãi trên thế giới

 • Thái độ phục vụ nhiệt tình chu đáo và bài bản

 • Giá cả hợp lý.

 • Thời gian chứng nhận nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của Khách hàng

4. Tài liệu ISO 14001