Chứng nhận Hệ thống quản lý

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO LÀ GÌ?

Có 8 nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đó là:

       a. Hướng về khách hàng

   Tổ chức phụ thuộc vào khách hàng, do đó tổ chức phải thấu hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nổ lực đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng.

       b. Tính lãnh đạo

    Người lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và hướng đi của tổ chức. Họ tạo ra và duy trì môi trường nội bộ, trong đó mọi người đều có thể huy động đầy đủ để đạt được mục tiêu của tổ chức.

       c. Sự tham gia của mọi thành viên.

    Con người là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng. Do đó cần:

          Tạo ra môi trường làm việc thuận lợi.
          Xây dựng chính sách động viên, khen thưởng kịp thời.
          Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
          Phát hiện, phát hy tính sáng tạo của mọi thành viên.

       d. Tiếp cận theo quá trình

  Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động liên quan được quản lý như một quá trình.

       e. Tiếp cận theo hệ thống để quản lý

  Việc xác định, nhận thức và quản lý các quá trình có quan hệ với nhau như một hệ thống, đóng góp vào hiệu quả, hiệu lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu.

       f. Cải tiến liên tục

   Cải tiến liên tục là mục tiêu của tất cả các tổ chức.
   Để thực hiện cải tiến liên tục, cần thực hiện các bước sau:
          + Xác định các quá trình cải tiến.
          + Phân tích, hoạch định giải pháp.
          + Tổ chức thực hiện giải pháp.
          + Đo lường kết quả thực hiện.
          + Đánh giá kết quả.

       g. Quyết định dựa trên sự kiện

  Thông tin, dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời và có khả năng lượng hoá được sẽ phản ánh bản chất sự việc.
  Phân tích thông tin, dữ liệu khoa học giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định đúng.

       h. Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

  Tổ chức và nhà cung cấp phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.


CHỨNG NHẬN CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ:

1. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: chứng nhận ISO 9001, đánh giá ISO 9001.2. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: Chứng nhận ISO 14001, đánh giá ISO 14001.

14001.png

3. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001Chứng nhận OHSAS 18001, đánh giá OHSAS 18001.

0b593f_8e05333d6512b0c65d2e19f56acb3af1.jpg_1024
4. Hệ thống phân tích mối nguy và thiết lập điểm kiểm soát trọng yếu HACCP:Chứng nhận HACCP, đánh giá HACCP.

haccp_big

 
5. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: Chứng nhận ISO 22000, đánh giá ISO 22000