Giới thiệu‎ > ‎

Dấu và quy trình chứng nhận

  1. Dấu chứng nhận

Cùng với việc ban hành chứng chỉ, Vinacontrol CE có thể cho phép Khách hàng sử dụng dấu chứng nhận đã được đăng ký. Quyền sử dụng dấu chứng nhận như vậy phụ thuộc vào việc duy trì chứng nhận thích hợp trong phạm vi Hệ thống quản lý hoặc sản phẩm đã được chứng nhận và sự tuôn thủ theo các quy định sử dụng dấu chứng nhận do Vinacontrol CE cấp.

  Khi Khách hàng đã được cho phép sử dụng dấu của tổ chức công nhận cũng phải tuôn thủ theo các quy tắc kiểm soát dấu của tổ chức đó. Sử dụng không đúng một dấu như vậy là không phù hợp với các yêu cầu chứng nhận và có thể dẫn đến việc đình chỉ chứng nhận.
1. Dấu chứng nhận ISO 9001:2008


3. Dấu chứng nhận ISO 22000


5. Dấu chứng nhận phù hợp quy chuẩn: (chứng nhận sản phầm phù hợp quy chuẩn)


7. Dấu chứng nhận ISO 14001:20142. Dấu chứng nhận HACCP
  
 
4. Dấu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn: (chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn)


6. Dấu chứng nhận ISO 9001:2015